انتخاب و سفارش محصول
پرداخت آنلاین وجه محصول
دانلود محصول در همان لحظه
شرايط و قوانين فروشگاه

شرايط و قوانين فروشگاه

  • محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
  • بعد از انتخاب محصول خود ، مي توانید با زدن دکمه " پرداخت آنلاين " محصول مورد نظر را خريداري كنيد.
  • محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
  • بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد .
  • برای پشتیبانی آنلاین و پرسش و پاسخ با در ارتباط باشید.
  • عزیزانی که بعد از دانلود مشکل باز نشدن فایل را دارند لطفا آموزش قسمت را مشاهده و اجرا کنند.

پایان نامه کارشناسی ارشد مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

197,000 تومان
پایان نامه کارشناسی ارشد مجتمع مسکونی با رویکرد اقلیمی در شهرکرد

فرمت: DOC
تعداد صفحات: ۱۵۷ صفحه
رشتــه : معماری

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

چکیده   وهمین طور مفاهیم ماندگاری را می توان در زمانی یافت که اندیشهه  هها  سهی  ، معماری ماندگار و با هویت منطقی خود را طی نموده و رو به تکامل گام ب دارند. انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظهور  ایجاد س پناه امن ب ای سکونت ،آن را با محیط پی امون و اقلیم خود هماهنگ سازد تا بتواند ش ایط مناسهیی    ض ورت اسهتفاده ، ب ای ادامۀ حیات خویش ایجادکند. نیاز گست ده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن از سیستم های نوین ساختمانی و رعایت اصول اقلیمی در ط ح ها را به منظور ارتقها  کیفیهت  سهاختمان ها و افزایش رضایتمندی در بخش ساخت و ساز بیش از پیش مط ح ساخته است. از سوی دیگ  با افهزایش  بهی  رویه مص ف ان ژی در بخش مسکن و عدم تطییق ساختمان ها با اقلیم و ش ایط آب وهوایی و کاهش منابع  ارئه ی روش های جدید ب ای کنت ل وبهینه سازی مص ف ان ژی به عنهوان  یه   ضه ورت ، ان ژی درآینده بشمار می آید. حل این مشکلات نیازمند تحلیل و ب رسی دقیق و ارائه راهکارهای مناسب  بهه  منظهور کنت ل جدی در این بخش  می باشد چ اکه اج ای این اقدامات در دراز مدت موجیات رسیدن به شه ایط  مطلهوب   بهینه سازی دربخش ساخت و نیز افزایش تولید مسکن مناسهب ا قلیمهی  را در کشهور  فه اهم  ،ب ای ساکنین خواهد ک د. لذا در این پژوهش به منظور رسیدن به راهکارهایی مناسب و معمارانهه به ای همسهو و    همنهوا  ک دن مجتمع مسکونی با اقلیم س د و کوهستانی ابتدا مطالعات میدانی از وضع موجود مجتمع های مسکونی و نمونه های موردی متنوع ساخته شده صورت گ فت سپس با کم  گ فتن از مطالعات کتابخانه ای متنهوع   مقایسه و ارائه راهکار پ داخته شد همچنین به منظور افزایش ، تحلیل،و الگو های اقلیمی صحیح به ب رسی قابلیت های اقلیمی از فناوری های نوین و متناسب با اقلیم سه د  (نماههای دو پوسته ،سهلولهای خورشهیدی   و….)همین طور تکنولوژی های پیش فته نظی  نانو فناوری و ب رسی ت  ت  آن ها جهت رسهیدن  بهه  روش ها و الگوهای اقلیمی صحیح ت  استفاده شد و نهایتا به ط احهی مجتمهع مسهکونی    در شهه ک د  بهه وسهعت   بلوک مجزا پ داخته شهد. لذا در ایهن پهژوهش از دو روش   ۳ مت  م بع و ۲۱۲۱۲مت  م بع با زی  بنای ۰۰۹۱۱ تحلیلی و استنتاجی به ه گ فته شده  که ه  ی  می تواند مکمل دیگ ی باشد، بناب این روش تحقیق ت کییی است و نوع تحقیق به دلیل بهیود و اصلاح الگو ها و ساختارهای رایه  و مهورد اسهتفاده اکنهون ،کهارب دی      است.
واژگان کلیدی : اقلیم ، بهینه سازی مص ف ان ژی ، کاهش هزینه ها ،راهکار های معمارانه ، مجتمع مسکونی ، شه ک د

 

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .

ارسال نظر برای این مطلب

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کنید.

لامپ رشد گیاه | بازار ال ای دی