انتخاب و سفارش محصول
پرداخت آنلاین وجه محصول
دانلود محصول در همان لحظه
شرايط و قوانين فروشگاه

شرايط و قوانين فروشگاه

  • محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
  • بعد از انتخاب محصول خود ، مي توانید با زدن دکمه " پرداخت آنلاين " محصول مورد نظر را خريداري كنيد.
  • محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
  • بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد .
  • برای پشتیبانی آنلاین و پرسش و پاسخ با در ارتباط باشید.
  • عزیزانی که بعد از دانلود مشکل باز نشدن فایل را دارند لطفا آموزش قسمت را مشاهده و اجرا کنند.

پایان نامه شبیه سازی رایانه ای پایا و پویای برجهای تقطیر

17900 تومان
پایان نامه شبیه سازی رایانه ای پایا و پویای برجهای تقطیر

مقطع: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۳ صفحه
رشتــه : مهندسی شیمی

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

 

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

اساس کار برج تقطیر (۱)……………………………………………………………………………………………………….

 

تاریخچه ای از مدلهای پویای برج تقطیر………………………………………………………………………………..

 

۱-۳-روشهای گوناگون مدلسازی پویای برج تقطیر…………………………………………………………………

 

۱-۳-۱-مدل ارائه شده توسط Peiser و Grover (2)……………………………………………………………

 

۱-۳-۲-مدل ارائه شده توسط Howard (3)………………………………………………………………………..

 

۱-۳-۲-مدل ارائه شده توسط Howard (3)………………………………………………………………………..

 

۱-۳-۳ مدل ارائه شده توسط Osborne (4)……………………………………………………………………..

 

۱-۳-۴- مدل ارائه شده توسط Kardasz, Brambilla (5)………………………………………………….

 

۱-۳-۵- روش ارائه شده توسط Economopoulos (6)………………………………………………………..

 

۱-۳-۶-مدل ارائه شده توسط Morris) )…………………………………………………………………………….

 

۱-۳-۷-مدل ارائه شده توسط Hollond و Gollum با استفاده از روش Gear ……………………..

 

۱-۳-۸-مدل ارائه شده توسط Berber (13)…………………………………………………………………………

 

۱-۳-۹-مدل ارائه شده توسط Holland با روش ضمنی و روش همگرائی تتا( ۱۴)……………………
۱-۳-۱۰-مدل Modular (16،۱۵)…………………………………………………………………………………………

 

۱-۳-۱۱-مدل  ارائه شده توسط Ranzi و همکاران (۱۷)…………………………………………………………
۱-۳-۱۲ مدل ارائه شده توسط Ruiz ، Cameron و Gani (20،۱۹،۱۸)………………………………….
۱-۳-۱۳- مدل ارئه شده توسط Berber و Karadurmus (21)…………………………………………..
۱-۳-۱۴-مدل حاضر…………………………………………………………………………………………………………….
۲-۱-بررسی روابط ترمودینامیکی برج تقطیر …………………………………………………………………………
۲-۱-۱- معادلات حالت (۲۲) ………………………………………………………………………………………………..
خلاصه ای از ارزیابی معادلات حالت ………………………………………………………………………………………
۲-۱-۲ محاسبه آنتالپی ………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱-۴- محاسبه خواص بحرانی {۲۷} ………………………………………………………………………………….
۲-۱-۵- محاسبه ظرفیت حرارتی گاز ایده آل {۲۹ ،۲۸ } ………………………………………………………
۲-۲-۱ دینامیک سینی غربالی {۳۰}…………………………………………………………………………………….
۲-۲-۲ – دینامیک سینی فنجانی {۳۰}………………………………………………………………………………..
۲-۲-۳- دینامیک سینی دریچه ای {۳۴ } …………………………………………………………………………..
۲-۲-۴- هیدرولیک و اختلاف فشار سینی ها ……………………………………………………………………….
افت فشار سینی خشک ………………………………………………………………………………………………………. 
۳-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….
۳۳– محاسبات نقطه جوش و شبنم (۳۵)…………………………………………………………………………….
۳۲۱-محاسبه نقطه جوش…………………………………………………………………………………………………
۳۲۲-محاسبه نقطه شبنم ………………………………………………………………………………………………..
۳۳-تبخیر ناگهانی (۳۵)…………………………………………………………………………………………………….
۳۳۳– سیستم های دو جزئی……………………………………………………………………………………………
۳۳۴سیستم های چند جزئی ……………………………………………………………………………………………
۳۳۵-روش حل مسائل تبخیر ناگهانی……………………………………………………………………………….
۳۴– روش های سریع (۳۶) ………………………………………………………………………………………………..
۳۴۲– روش فنسکی(۳۸)…………………………………………………………………………………………………
۳۴۳-الگوریتم محاسبات تغیرات غلظت و دما توسط معادله فنسکی ………………………………….
۳۴۴– روش همگرایی تتا(۳۷)…………………………………………………………………………………………..
۳۵-مدلسازی پایای برج تقطیر…………………………………………………………………………………………..
۳۵۳-معادلات ریاضی………………………………………………………………………………………………………
۳۵۴ معادلات MESH ………………………………………………………………………………………………..
معادلات مجموع اجزاء مولی (معادلات S )………………………………………………………………………………
۳۵۵-روش کامپیوتری……………………………………………………………………………………………………..
۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….
۴-۲-عوامل ایجاد شرایط دینامیکی در برج:………………………………………………………………………….
۴-۳-دسته بندی اهداف مورد نظر برای شبیه سازی برج:……………………………………………………….
۴-۴-بررسی مدل پویای برج تقطیر (۱۸،۱۹،۳۹)…………………………………………………………………….
موازنه کلی مولی سینی:………………………………………………………………………………………………………..
۴-۴-۳-موازنه های جرم و انرژی برای جوش آور……………………………………………………………………

 

۴-۴-۴-معادلات جبری مربوط به محاسبه خواص ترمودینامیکی و فیزیکی:…………………………….
فشار بخار:…………………………………………………………………………………………………………………
۴-۶-روش حل هیدرولیکی حالت پویای برج تقطیر………………………………………………………………..
۴-۶-۲-کنترل شرایط هیدرولیکی زیر ناودانی:……………………………………………………………………..
سینی غر بالی بر اساس یکی از دو مدل:…………………………………………………………………………………
۴-۶-۵-کنترل موج روی سینی:…………………………………………………………………………………………..

 

۴-۶-۸-محاسبه مقدار مایع حمل شده:………………………………………………………………………………..

 

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….

 

۵-۲-زبان برنامه نویسی کامپیوتر:…………………………………………………………………………………………

 

۵-۳-معرفی بخشهای نرم افزار شبیه سازی موجود:………………………………………………………………

 

نوع سینی :………………………………………………………………………………………………………………………….

 

۵-۴-سایر قابلیتهای نرم افزار :…………………………………………………………………………………………….
۶-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۶-مشخصات خوراک برج تقطیر آزمایشگاهی …………………………………………………………………..
۶-۳-نتایج بدست آمده از نرم افزار موجود …………………………………………………………………………..
۶-۳-۱-اجرای شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۶-۳-۲-اجرای شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۶-۳-۳-اجرای شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۶-۳-۴-اجرای شماره ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۶-۳-۵-اجرای شماره۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۶-۳-۶-اجرای شماره ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۶-۴-جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….
۶-۵-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

مقدمه

برج تقطیر برای تفکیک اجزاء سبک و سنگین یک مخلوط، در صنایع شیمیایی و صنعت نفت کاربرد فراوانی دارد و یکی از متداولترین واحدهای عملیاتی بعد از مبدلهای حرارتی میباشد. بهمین جهت برای استفاده بهینه از این واحد لازم است که رفتار دینامیکی قسمت های مختلف آن بدقت مورد بررسی قرار گیرد.

متغیرهای عملیاتی نظیر  غلظت. درجه حرارت. فشار و دبی در حالت پایا با زمان تغییر نمی کنند اما زمانی که شرایط پویا شروع می شود تغییرات آنها با زمان آغاز می گردد. این تغییرات را به صورت  و .. نمایش می دهیم که در سراسر برج و روی هر سینی رخ می دهد. در مواردی تغییرات متغیرهای ذکر شده علاوه بر زمان نسبت به مکان هم در روی هر  سینی مورد بررسی قرار میگیرد که این مسئله منجر به ایجاد یک مجموعه معادلات دیفرانسیل پاره ای میشود. البته چنانچه عمل اختلاط در روی هر سینی رخ می دهد. در مواردی تغییرات متغیرهای ذکر شده علاوه بر زمان نسبت به مکان هم در روی هر سینی مورد بررسی قرار میگیرد که این مسئله منجر به ایجاد یک مجموعه معادلات دیفرانسیل پاره ای میشود. البته چنانچه عمل اختلاط در روی هر سینی بخوبی انجام گیرد میتوان از وقوع تغییرات نسبت به مکان صرفنظر کرد. در نهایت با یک مجموعه معادلات دیفرانسیل روبرو هستیم که باید  بطور همزمان حل گردند. این معادلات می تواند در ساده ترین حالت یک برج  شامل خوراک دو جزئی ایده آل تا پیچیده ترین حالت برج با چندین جریان خوراک چند جزئی و محصولات، گرمایش و سرمایش بر روی سینی هاو … را شامل شود.

محاسبات پایا هیچ مورد غیر معمول از  رفتار یک برج را نشان نمی دهد ولی برای پیش  بینی اجرای پویای برج تقطیر ضروری می  باشد. در صورتیکه مدل پویا تمایل  برج به پدیده های غیر  مطلوب را پیش بینی مینماید و با پیش بینی تمهیدات مناسب در  طراحی این تمایل حذف می گردد. در نتیجه بدست آوردن مدلی که بتواند رفتار پویای برج تقطیر را تا حد قابل قبولی بیان نماید می تواندکاربردهای وسیعی داشته باشد از جمله این موارد کاهش هزینه ها همراه با بالا بردن راندمان، طراحی مناسب و بدست آوردن  شرایط کارکرد و راه اندازی بهینه می باشد.

 

 

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .

ارسال نظر برای این مطلب

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کنید.