انتخاب و سفارش محصول
پرداخت آنلاین وجه محصول
دانلود محصول در همان لحظه
شرايط و قوانين فروشگاه

شرايط و قوانين فروشگاه

  • محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
  • بعد از انتخاب محصول خود ، مي توانید با زدن دکمه " پرداخت آنلاين " محصول مورد نظر را خريداري كنيد.
  • محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
  • بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد .
  • برای پشتیبانی آنلاین و پرسش و پاسخ با در ارتباط باشید.
  • عزیزانی که بعد از دانلود مشکل باز نشدن فایل را دارند لطفا آموزش قسمت را مشاهده و اجرا کنند.

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

197,000 تومان
پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه
رشتــه : تربیت بدنی

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

 

 

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، ۱۰۲ نمونه شامل ۵۰ دختر و ۵۲ پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد.

داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی که بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه کنند.

کلیدواژه ها: آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

 

 

 

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………۷

۱-۴) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴-۱) هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴-۲) اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶) پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۷) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۸) نحوه رعایت نکات اخلاقی………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۹) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی………………………………………………………………………………۱۳

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲) مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۱) کنترل پوسچرال……………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۲) سیستم های کنترل پوسچر……………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۳) کنترل حرکتی وضعیت ایستا…………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۴) راست قرار گرفتن بدن………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۵) تون عضلانی………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۶) تون پوسچرال………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۷) محدوده تعادل در زمان ایستادن………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۸) راهبردهای فعال……………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۲-۹) تعادل قدامی- خلفی……………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۱۰) راهبرد لگن………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۱۱) راهبرد گام برداشتن…………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۱۲) تعادل داخلی- خارجی………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۱۳) سازگاری راهبرد حرکتی……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۱۴) بیومکانیک های تعادل…………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۱۵) فیزیولوژی تعادل………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۱۶) سیستم بینایی و کنترل تعادل………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۷) سیستم دهلیزی و تعادل………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۱۸) سیستم حس عمقی و تعادل…………………………………………………………………………………۴۴

۲-۲-۱۹) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۲۰) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل…………………………………………………………۵۰

۲-۲-۲۱) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن………………………………………………………………………۵۱

۲-۳) رابطه تعادل و دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۴) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………………….۵۳

۲-۵) ارزیابی ترکیب بدنی………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۵-۱) شاخص توده بدن…………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۵-۲) درصد چربی………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۶) تیپ بدنی………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۶-۱) فربه پیکری………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۶-۲) عضلانی پیکری……………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۶-۳) لاغر پیکری…………………………………………………………………………………………………………۶۰

۲-۷) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل………………………………………………………..۶۱

۲-۸) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران……………………………..۶۳

۲-۹) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………۶۵

۲-۱۰) تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………۶۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۲) نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۳) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۴) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۵) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۶) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی…………………………………………………………..۷۳

۳-۷) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا………………………………………………………………….۷۷

۳-۸) دستکاری دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………………۸۳

۳-۹) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق…………………………………………………………….۸۴

۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………………….۸۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲) بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۳) آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………..۹۰

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۵-۲) خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۵-۳) تفسیر نتایج……………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

۵-۴) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

۵-۴) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۵) پیشنهادهای آتی برای محققین…………………………………………………………………………………..۱۲۷

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

فهرست شکل ها

صفحه

شکل (۲-۲-۴-۱): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده……………………………………………………۲۶

شکل (۲-۲-۶-۱): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال……………………………………………….۲۶

شکل (۲-۲-۹-۱): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل…………………………………………………………..۳۱

شکل (۲-۲-۱۰-۱): راهبرد لگن درتعادل……………………………………………………………………….۳۲

شکل (۲-۲-۱۷-۱): بخش های مختلف سیستم دهلیزی……………………………………………………۴۲

شکل (۲-۲-۱۹-۱): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی………………………………………….۴۶

شکل(۲-۲-۱۹-۲): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها…………………………………………….۴۹

شکل (۲-۲-۱۹-۳): مسیرهای عصبی دهلیزی………………………………………………………………….۵۰

شکل (۲-۷-۱): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل……………………………………..۶۲

شکل (۳-۶-۲-۱): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه………………………………………۷۵

شکل (۳-۶-۳-۱): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه……………………………………………………………۷۶

شکل (۳-۶-۳-۲): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه…………………………………………………………..۷۶

شکل (۳-۷-۱-۱): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج………………………………………………………….۷۸

شکل (۳-۷-۱-۲): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه…………………………………..۷۹

شکل (۳-۷-۳-۱): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی…………………………………………..۸۱

شکل (۳-۷-۳-۲): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا…………………………..۸۲

شکل (۳-۷-۳-۳): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا……………………………………..۸۲

شکل (۴-۲-۱): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت………………………………………….۸۷

شکل (۴-۲-۲): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف…………….۸۹

شکل (۴-۳-۱): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

شکل (۴-۳-۲): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

شکل (۴-۳-۳): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

شکل (۴-۳-۴): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

شکل (۴-۳-۵): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

شکل (۴-۳-۶): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

شکل (۴-۳-۷): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

شکل (۴-۳-۸): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

شکل (۴-۳-۹): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

شکل (۴-۳-۱۰): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

شکل (۴-۳-۱۱): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

شکل (۴-۳-۱۲): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

شکل (۴-۳-۱۳): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

شکل (۴-۳-۱۴): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

شکل (۴-۳-۱۵): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

شکل (۴-۳-۱۶): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

شکل (۴-۳-۱۷): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

شکل (۴-۳-۱۸): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

شکل (۴-۳-۱۹): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

شکل (۴-۳-۲۰): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

شکل (۴-۳-۲۱): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

شکل (۴-۳-۲۲): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

شکل (۴-۳-۲۳): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

شکل (۴-۳-۲۴): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

شکل (۴-۳-۲۵): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

شکل (۴-۳-۲۶): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

شکل (۴-۳-۲۷): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

 

 

 

فهرست جداول

صفحه

جدول (۴-۲-۱): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت…………………………………………۸۷

جدول (۴-۲-۲): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان………………………………………………۸۸

جدول (۴-۲-۳): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان در شرایط مختلف…………………….۸۹

جدول (۴-۳-۱): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

جدول (۴-۳-۲): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

جدول (۴-۳-۳): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

جدول (۴-۳-۴): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

جدول (۴-۳-۵): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

جدول (۴-۳-۶): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

جدول (۴-۳-۷): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

جدول (۴-۳-۸): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

جدول (۴-۳-۹): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

جدول (۴-۳-۱۰): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول (۴-۳-۱۱): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

جدول (۴-۳-۱۲): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

جدول (۴-۳-۱۳): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

جدول (۴-۳-۱۴): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

جدول (۴-۳-۱۵): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

جدول (۴-۳-۱۶): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

جدول (۴-۳-۱۷): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

جدول (۴-۳-۱۸): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

جدول (۴-۳-۱۹): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

جدول (۴-۳-۲۰): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

جدول (۴-۳-۲۱): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

جدول (۴-۳-۲۲): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

جدول (۴-۳-۲۳): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

جدول (۴-۳-۲۴): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

جدول (۴-۳-۲۵): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

جدول (۴-۳-۲۶): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

جدول (۴-۳-۲۷): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

 

 

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .

ارسال نظر برای این مطلب

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کنید.

لامپ رشد گیاه | بازار ال ای دی