انتخاب و سفارش محصول
پرداخت آنلاین وجه محصول
دانلود محصول در همان لحظه
شرايط و قوانين فروشگاه

شرايط و قوانين فروشگاه

  • محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
  • بعد از انتخاب محصول خود ، مي توانید با زدن دکمه " پرداخت آنلاين " محصول مورد نظر را خريداري كنيد.
  • محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
  • بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد .
  • برای پشتیبانی آنلاین و پرسش و پاسخ با در ارتباط باشید.
  • عزیزانی که بعد از دانلود مشکل باز نشدن فایل را دارند لطفا آموزش قسمت را مشاهده و اجرا کنند.

پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

99000 تومان
پایان نامه بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: ۸۶ صفحه
رشتــه : حسابداری

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

 

چکیده

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:

فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری می کاهد .

فرضیه فرعی ۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.

برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد . آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5 با آزمون آماری x2 در سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.

گزارشگری مالی تحت وب از ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری در تصمیم گیری

می کاهد .

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .

 

 

فهرست مطالب

     فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش……………………………………………………… ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴ هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵ نوع طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۶ فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۷ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸ جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۹ ابزار اندازه گیری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۰ قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۱ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………… ۸
۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش……………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۳ ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۱۰

 

 

   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

   گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

۲-۱ دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۱-۱ حسابداری و پیرامون آن…………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۲ هدف های صورتهای مالی…………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-۳ نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری……….. ۱۴
۲-۱-۴ اهداف حسابداری ………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۵ گزارش های حسابداری……………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۱-۶ صورتهای مالی و گزارشگری مالی………………………………………………………………. ۱۸
۲-۱-۷انواع گزارشهای مالی…………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۱-۸ استفاده کنندگان گزارشهای مالی…………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱-۹ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری………………………………………………………….. ۲۲

   گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب

۲-۲ دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۲-۱ تاریخچه اینترنت………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۲ وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان…………………………………………………… ۲۸
۲-۲-۳ محدودیت های گزارشگری مالی سنتی………………………………………………………… ۲۹
۲-۲-۴ لزوم مدل جدید گزارشگری مالی………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۲-۵ موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب……………………………… ۳۲
۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب……………………………………… ۳۴
۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب…………………………………………….. ۳۷
۲-۲-۸ زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF) ۳۹

   گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

۲-۳ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۳-۱ تاریخچه XBRL………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۳-۲ تعریف XBRL………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۳-۳ علت بوجود آمدن XBRL…………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۳-۴ XBRL چگونه کار می کند…………………………………………………………………………..

۲-۳-۵ فرایند XBRL………………………………………………………………………………………………

۴۸

۵۰

۲-۳-۶ تاثیرات XBRL بر حسابرسی……………………………………………………………………. ۶۰
۲-۳-۷ XBRL و استانداردهای حسابداری……………………………………………………………. ۶۱

   گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

۲-۴ پژوهشهای برون از کشور ……………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۵ پژوهشهای درون   کشور…………………………………………………………………………………. ۶۷

  

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۲ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۳تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۴ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۵ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۶ جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات……………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………

     ۳-۸-۱ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………

     ۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..

۷۵

۷۵

۷۶

۳-۱۰ آماره آزمون………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

 

     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۴-۲ اطلاعات جمعیت شناسی…………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۳ آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………

     ۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….

       ۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

       ۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

       ۴-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

       ۴-۳-۵ آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….

۸۷

۸۷

۹۰

۹۳

۹۶

۹۹

   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ دیباچه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۵-۲ بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
     ۵-۲-۱ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… .                                                                    ۵ -۲-۲نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ……………………………………………………………..

       ۵-۲-۳ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

       ۵-۲-۴ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

       ۵-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم…………………………………………………..

۱۰۶

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۷

۱۰۸

۵-۳ پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش ………………………………………………………… ۱۰۹
۵-۴ پیشنهادها برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………… ۱۱۰

 

 

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .

 

ارسال نظر برای این مطلب

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کنید.

لامپ رشد گیاه | بازار ال ای دی