انتخاب و سفارش محصول
پرداخت آنلاین وجه محصول
دانلود محصول در همان لحظه
شرايط و قوانين فروشگاه

شرايط و قوانين فروشگاه

  • محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده ، با کلیک بر روی هر محصول میتوانید مشخصات آن را بخوانید .
  • بعد از انتخاب محصول خود ، مي توانید با زدن دکمه " پرداخت آنلاين " محصول مورد نظر را خريداري كنيد.
  • محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
  • بعد از پرداخت آنلاين موفق لینک دانلود محصول به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد .
  • برای پشتیبانی آنلاین و پرسش و پاسخ با در ارتباط باشید.
  • عزیزانی که بعد از دانلود مشکل باز نشدن فایل را دارند لطفا آموزش قسمت را مشاهده و اجرا کنند.

پایان نامه بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم وتراشه روکش راش

29000 تومان
پایان نامه بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از کاه گندم وتراشه روکش راش

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه
رشتــه : محیطزیست – کشاورزی

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

توضیحات:

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

 فصل اول : مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….

۱- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱ تعریف تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در جهان …………………………………………………………………………………..

۱-۳ تاریخچه صنعت تخته خرده چوب در ایران …………………………………………………………………………………….

۱-۴ مصرف تخته خرده چوب درکشور ………………………………………………………………………………………………..

۱-۵ نحوه ساخت تخته خرده چوب …………………………………………………………………………………………………..

۱-۶ مشخصات گیاه شناسی کاه گندم …………………………………………………………………………………………………..

۱-۷ ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی کاه گندم ………………………………………………………………………….

۱-۸ اهداف انجام این مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم : سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : مواد و روشها ……………………………………………………………………………………………………………

۳-۱ عوامل متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۲ عوامل ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ارائه تجزیه و تحلیل نتایج ……………………………………………………………………………………………………………

۳-۳ مراحل ساخت تخته های آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………

۳-۳-۱ تهیه ماده اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۲ تعیین درصد رطوبت خرده چوب و کاه گندم …………………………………………………………………………………

۳-۳-۳ تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۳-۴ نوع چسب ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴ بررسی خصوصیات رزین ……………………………………………………………………………………………………………..

۳-۴-۱ گرانروی رزین …………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۴-۲ PH محلول رزین ………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۴-۳ درصد مواد جامد رزین …………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۴ تعیین وزن مخصوص چسب …………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۵ تعیین زمان انعقادچسب ……………………………………………………………………………………………………………

۳-۵ آنالیز شیمیایی کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….

۳-۵-۱ تعیین مقدار لیگنین ………………………………………………………………………………………………………………

۳-۵-۲ تعیین مقدار سلولز ……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۵-۳ تعیین مقدار خاکستر……………………………………………………………………………………………………………………

۳-۶ چسب زنی تراشه های روکش راش و کاه گندم………………………………………………………………………………

۳-۷ هاردنر(کاتالیزور)…………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۸ تشکیل کیک ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۹ پرس کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱۰ کلیماتیزه کردن تخته ها ………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱۱ تهیه نمونه های آزمونی …………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱۲ اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته ها…………………………………………………………………………

۳-۱۲-۱ اندازه گیری دانسیته و رطوبت تخته ها ……………………………………………………………………………………..

۳-۱۲-۲ آزمایش اندازه گیری مدول گسیختگی (MOR ) و مدول آلاستیسیته(MOE ) ……………………………..

۳-۱۲-۳ آزمایش اندازه گیری مقاومت چسبندگی داخلی ( IB ) ………………………………………………………………

۳-۱۲-۴ آزمایش تعیین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب ( ۲و۲۴ ساعت ) ………………………………………

۳-۱۲-۵ آزمایش مقاومت به ضربه …………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم : نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………

۴-۱ مقاومت خمشی (MOR ) ………………………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی (MOR ) ……………………………………………………………….

۴-۱-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی ( MOR ) ……………………………………………………..

۴-۱-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاو.مت خمشی ( MOR ) ……………………………..

۴-۲ مدول آلاستیته(MOE ) ………………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته(MOE ) ………………………………………………………………..

۴-۲-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت بر مدول آلاستیته(MOE ) ……………………………………………………..

۴-۲-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت بر مدول آلاستیته( MOE ) …………………………………………

۴-۳ مقاومت به ضربه (IBS ) …………………………………………………………………………………………………………….

۴-۳-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………………………..

۴-۳-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS ) …………………………………………………….

۴-۳-۳ تاثیر مستقل درصد اختلاط و درجه حرارت بر مقاومت به ضربه (IBS )………………………………..

۴-۴ چسبندگی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۴-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………………………………..

۴-۴-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی ( IB ) ……………………………………………………………………

۴-۴-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط و درجه حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB ) …………………………………………..

۴-۵ جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( WA2 ) ………………………………………………………….

۴-۵-۱ تاثیر مستقل درصداختلاط برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 ) ………………..

۴-۵-۲ تاثیر مستقل درجه حرارت پرس برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن در آب ( WA2 )

۴-۵-۳ تاثیر مستقل درصد اختلاط وحرارت برجذب آب بعد از۲ ساعت غوطه ور شدن در آب(WA2)

۴-۶ جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24 ) ……………………………………………………….

۴-۶-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24 ) ……………….

۴-۶-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس برجذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه ور شدن درآب(WA24 ) …………………

۴-۶-۳ تاثیرمتقابل درصد اختلاط وحرارت پرس برجذب آب بعد از۲ساعت غوطه ور شدن درآب(A24)

۴-۷ واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب (TS2 ‌) …………………………………………………

۴-۷-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از۲ساعت غوطه وری در آب( TS2 )………………..

۴-۷-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از۲ساعت غوطه وری در آب( TS2 )…………………..

۴-۷-۳ تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر وا کشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در

آب ( TS2 ) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۴-۸ واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب ( TS24 ) ………………………………………….

۴-۸-۱ تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب(TS24 )………

۴-۸-۲ تاثیر مستقل حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعداز ۲۴ ساعت غوطه وری در آب ( TA24 ) ………

۴-۸-۳ تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در

آب (TS24 ) ………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                    صفحه

جدول ۱-۱ : تعداد واحدهای تولید تخته خرده چوب در کشور وظرفیت اسمی آنها طی سالهای۷۳-۷۷

جدول ۱-۲ : درصد وزنی قسمتهای اصلی گندم ………………………………………………………………………….

جدول ۱-۳ : فهرستی از منابع الیاف سلولزی جهان درسال ۱۹۹۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

جدول ۱-۴: خلاصه تولیدی ضایعات کشاورزی در جهان ……………………………………………………………..

جدول ۳-۱ : نسبت مخلوط کاه گندم وتراشه روکش راش ……………………………………………………………..

جدول ۳-۲ : طرح آزمایشات ………………………………………………………………………………………………….

جدول ۳-۳: تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….

جدول ۳-۴: تعیین ابعاد کاه گندم …………………………………………………………………………………………………….

جدول ۳-۵: خصوصیات چسب اوره – فرم آلوهید ……………………………………………………………………..

جدول ۳-۶ : نتیجه آنالیز شیمیایی کاه گندم …………………………………………………………………………………

جدول ۳-۷: نحوه برش نمونه های آْزمونی از هرتخته ……………………………………………………………………

جدول ۴-۱: میانگین مقاومت خمشی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( MOR )……………….

جدول ۴-۲ : تجزیه واریانس مقاومت خمشی ( MOR ) ………………………………………………………………

جدول ۴-۳: مقایسه میانگین تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت خمشی ( MOR ) ……………………..

جدول ۴-۴: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی ( MOR ) …………

جدول ۴-۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط ودرجه حرارت پرس بر مقاومت خمشی

(MOR‌) ………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول ۴-۶: میانگین مدول الاستیسیته تخته های ساخته شده در شرایط مختلف پرس(MOE ) …………..

جدول ۴-۷: تجزیه واریانس مدول الاستیسیته (MOE ) …………………………………………………………………

جدول ۴-۸: آزمون دانکن برای تاثیرمستقل درصد اختلاط بر مدول الاستیسیته ( MOE ) ……………………

جدول ۴-۹: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت برمدول الاستیسیته ( MOE ‌ ) ……………………………

جدول ۴-۱۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر مدول الاستیسیته

(MOE‌) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول ۴-۱۱: میانگین مقادیر مقاومت به ضربه ( IBS ) ……………………………………………………………….

جدول ۴-۱۲: تجزیه واریانس مقادیر مقاو.مت به ضربه (IBS ) …………………………………………………….

جدول ۴-۱۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه ( IBS ) ……………….

جدول ۴-۱۴: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر مقاومت به ضربه ( IBS )………….

جدول ۴-۱۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS)

جدول ۴-۱۶: میانگین چسبندگی داخلی تخته های ساخته شده در شرایط مختلف ( IB ) ………………..

جدول ۴-۱۷: تجزیه واریانس چسبندگی داخلی (IB ) …………………………………………………………………

جدول ۴-۱۸: آزمون دانکن اثر مستقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………

جدول ۴-۱۹: آزمون دانکن اثر مستقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی ( IB )…………………………….

جدول ۴-۲۰: آزمون دانکن اثر متقابل درصداختلاط و حرارت بر چسبندگی داخلی ( IB )……………….

جدول ۴-۲۱: میانگین جذب آب پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب (WA2 )……………………………….

جدول ۴-۲۲: تجزیه واریانس جذب آب پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( WA2 )………………………

جدول ۴-۲۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری

در آب(WA2 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول ۴-۲۴: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری

درآب (WA2 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول ۴-۲۵: آزمون دانکن تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲ ساعت

غوطه وری در آب (WA2 ) ……………………………………………………………………………………………………

جدول ۴-۲۶: میانگین جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب در آب (WA24 ) ………………….

جدول ۴-۲۷: تجزیه واریانس جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24 ) ………………….

جدول ۴-۲۸: آزمون دانکن برای تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در

آب (WA24 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول ۴-۲۹: مقایسه میانگین ها برای تاثیر مستقل حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری

در آب (WA24 ) …………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول ۴-۳۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲۴

ساعت غوطه وری در آب ( WA24 ) ……………………………………………………………………………………………

جدول ۴-۳۱: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )………….

جدول ۴-۳۲: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه وری در آب ( TS2 )………….

جدول ۴-۳۳: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت

غوطه وری در آب (TS2 ) …………………………………………………………………………………………………………..

جدول ۴-۳۴: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت

غوطه وری در آب(TS2 ) …………………………………………………………………………………………………….

جدول ۴-۳۵: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط وحرارت بر واکشیدگی ضخامت بعد از

۲ ساعت غوطه وری در آب (TS2 ) …………………………………………………………………………………………

جدول ۴-۳۶: میانگین درصد واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (TS24 )………

جدول ۴-۳۷: تجزیه واریانس واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب(TS24 )……..

جدول ۴-۳۸: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل درصد اختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت

غوطه وری در آب (TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………..

جدول ۴-۳۹: آزمون دانکن برای تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت

غوطه وری در آب (TS24 ) …………………………………………………………………………………………………….

جدول ۴-۴۰: آزمون دانکن برای تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد

از ۲۴ ساعت غوطه وری در آب (TS24 ) …………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                    صفحه

 

شکل ۱-۱: مصرف تخته خرده چوب در کشور………………………………………………………………………………..

شکل ۱-۲: پیش بینی مصرف تخته خرده چوب در ۵ سال آینده در کشور …………………………………………

شکل ۱-۳: مراحل ساخت تخته خرده چوب ……………………………………………………………………………….

شکل ۲-۱: ارتباط بین درجه حرارت پرس و وضعیت فشردگی کیک ……………………………………………..

شکل ۳-۲: الگوی برش نمونه های آزمودنی از هر تخته ……………………………………………………………….

شکل ۴-۱: تاثیر مستقل درصداختلاط برمقاومت خمشی (MOR )…………………………………………………

شکل ۴-۲: تاثیر مستقل حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )………………………………………………..

شکل ۴-۳: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس برمقاومت خمشی (MOR )…………………………

شکل ۴-۴: تاثیر مستقل درصداختلاط بر مدول آلاستیته(MOE )………………………………………………….

شکل ۴-۵: تاثیرمستقل درصد حرارت پرس برمدول آلاستیته(MOE )…………………………………………..

شکل ۴-۶: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر مدول آلاستیته(MOE )……………………………

شکل ۴-۷: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر مقاومت به ضربه (IBS )……………………………………………….

شکل ۴-۸: تاثیر مستقل درصدحرارت پرس بر مقاومت به ضربه (IBS )……………………………………………….

شکل ۴-۹: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس برمقاومت به ضربه (IBS )…………………………………

شکل ۴-۱۰: تاثیر متسقل درصد اختلاط بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………………………….

شکل ۴-۱۱ : تاثیر متسقل حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB )………………………………………………

شکل ۴-۱۲: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر چسبندگی داخلی (IB )………………………..

شکل ۴-۱۳: تاثیرمستقل درصداختلاط بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب (wa2 )….

شکل ۴-۱۴: تاثیر مستقل درصد حرارت پرس برجذب آب بعداز ۲ساعت غوطه وری درآب (wa2)…

شکل ۴-۱۵: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه وری در

آب (WA2 )……………………………………………………………………………………………………………………………………

شکل ۴-۱۶: تاثیر مستقل درصد اختلاط بر جذب آب پس از۲۴ ساعت غوطه وری در آب (WA24 )……

شکل ۴-۱۷: تاثیر مستقل درصد حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در

آب (WA24 )…………………………………………………………………………………………………………………………

شکل ۴-۱۸: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در

آب (WA24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

شکل ۴-۱۹: تاثیر مستقل درصد اختلاط برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب

(TS2 )……………………………………………………………………………………………………………………………………

شکل۴-۲۰: تاثیر مستقل حرارت پرس برواکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت غوطه وری در آب

(TS2 )….. ……………………………………………………………………………………………………………………….

شکل۴-۲۱: تاثیر متقابل درصداختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲ ساعت

غوطه وری در آب (ts2 ) ……………………………………………………………………………………………………………

شکل ۴-۲۲: تاثیر مستقل درصداختلاط بر واکشیدگی ضخامت بعد از۲۴ ساعت غوطه وری درآب

(TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….

شکل ۴-۲۳: تاثیر مستقل حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از۲۴ ساعت غوطه وری درآب

(TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………………………….

شکل ۴-۲۴: تاثیر متقابل درصد اختلاط و حرارت پرس بر واکشیدگی ضخامت بعد از ۲۴ ساعت

غو طه وری در آب (TS24 ) ……………………………………………………………………………………………………

 

 

» ايميل خود را صحيح وارد كنيد. بعد از پرداخت موفق ، لينك دانلود به ايميل شما ارسال خواهد شد .
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .

ارسال نظر برای این مطلب

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده

اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کنید.

لامپ رشد گیاه | بازار ال ای دی